Huis- en gedragsregels

Huisregels
Om het gezellig te houden op de vereniging gelden een aantal simpele huisregels.

 1. Wees goed op de hoogte van de spelregels.
 2. Gedraag je sportief in het veld en ook daarbuiten.
 3. Toon respect voor je teamgenoten en je tegenstanders.
 4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een sportieve manier.
 5. Houd je aan de afspraken binnen VV Irene voor tellen en fluiten.
 6. Volg bij thuiswedstrijden de aanwijzingen van de zaalwacht en/of bestuursleden.
 7. Ruim je meegebrachte etenswaren en drinkflesjes op na de wedstrijd en laat de kleedkamers netjes achter.
 8. Spreek elkaar aan bij onsportief gedrag.
 9. Geef je tegenstander na afloop van de wedstrijd een hand, ook bij verlies.
 10. Respecteer het werk van de mensen, die ervoor zorgen, dat trainingen worden gegeven, die coachen, fluiten en tellen en ervoor zorgen, dat je wedstrijden kan spelen. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend.

 

Gedragsregels
Voor iedere doelgroep in de sport zijn gedragsregels opgesteld: bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter. 

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan of je twijfelt daarover, praat erover en meld het:

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daar heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, die verbonden zijn aan het tuchtrecht van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, èn verder in het privè-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en / of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen, en borsten.
 6.  De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend en geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9.  De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiele beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhoudig tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 10.  De begeleider zal er actief op toeziendat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is.
 11. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.